เศรษฐกิจพอเพียง

การศึกษาษาแหลังเรียนรู้ สร้างหลักคิด ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการประกอบอาชีพด้านการเกษตรและหัตถกรรมของชุมชน มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ประโยชน์จากการประกอบอาชีพให้มีความคุ้มค่ายิ่งขึ้น อาชีพด้านการเกษตร จึงเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่จะเป็นทางเลือกในการสร้างรายได้โดยการใช้วัสดุเหลือใช้ ในการประกอบอาชีพมาสร้างรายได้และการมีงานทำอย่างยั่งยืนของประชาชน

เผยแพร่เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2572 587 Share


สวมใส่หน้ากากอนามัย ป้องกันโรคทางเดินหายใจ

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=5BYIlQg13MM&feature=emb_logo

สวมใส่หน้ากากอนามัย ป้องกันโรคทางเดินหายใจ

เผยแพร่เมื่อ 25 มีนาคม 2563 1,247 Share

ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดทำหน้ากากผ้าและเจลล้างมือเพื่อใช้ในการป้องกันตนเอง

ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดทำหน้ากากผ้าและเจลล้างมือเพื่อใช้ในการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เผยแพร่เมื่อ 11 มีนาคม 2563 584 Share


โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ

วันที่ 3 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ จัดโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ  เป็นประธานในพิธี สำหรับการจัดโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาเป็นเวลายาวนาน สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสัญลักษณ์แห่งการดำรงอยู่ของชาติไทย ทุกคราวที่ประเทศไทยต้องเผชิญวิกฤตนานาประการ ประเทศชาติก็สามารถผ่านพ้นมาได้เสมอ ด้วยพระบารมีขององค์บูรพมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ตราบจนปัจจุบันนี้ ดังนั้น

เผยแพร่เมื่อ 3 มีนาคม 2563 1 1,029 Share


มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน กศน.อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช