การรักษ์โลก​ ลด​โลก​ร้อน

21 กุมภาพันธ์ 2563 นางสุจินต์ ศรีวิสุทธิ์ ผอ. กศน. ลานสกา มอบหมายให้จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมชุมชน  โครงการการรักษ์โลก​ ลด​โลก​ร้อน ณ กศน.อำเภอลานสกา อำเภอลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 

เผยแพร่เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2563 30 647 Share


โครงการศึกษาดูงาน การเรียนรู้คู่อาชีพวิถีเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นางสุจินต์ ศรีวิสุทธิ์ และครู กศน.ตำบล จัดโครงการศึกษาดูงาน การเรียนรู้คู่อาชีพวิถีเศรษฐกิจที่ยั่งยืน(กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

เผยแพร่เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2563 14 562 Share


ค่ายคุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์

วันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2563 นางสุจิตน์ ศรีวิสุทธิ์ ผอ.กศน.ลานสกา มอบหมายให้บุคลากร จัดค่ายคุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์  ให้แก่นักศึกษา กศน.อำเภอลานสกา ณ วันควนคลัง ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีะรรมราช

เผยแพร่เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563 11 712 Share


มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน กศน.อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช