ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดทำหน้ากากผ้าและเจลล้างมือเพื่อใช้ในการป้องกันตนเอง

 

ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดทำหน้ากากผ้าและเจลล้างมือเพื่อใช้ในการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ตามที่ได้รับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์) ในการเตรียมการจัดทำหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือที่ปลอดภัย เพื่อสนองนโยบายช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ในการร่วมกัน...

เผยแพร่เมื่อ 14 มีนาคม 2563 1 613 Share

ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดทำหน้ากากผ้าและเจลล้างมือเพื่อใช้ในการป้องกันตนเอง

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563  กศน.อำเภอช้างกลาง ได้จัดกิจกรรม รณรงค์การจัดทำหน้ากากผ้าและเจลล้างมือเพื่อใช้ในการป้องกันตนเอง

เผยแพร่เมื่อ 12 มีนาคม 2563 3 508 Share

ห้องสมุดเคลื่อนที่ชาวตลาด

ห้องสมุดเคลื่อนที่ชาวตลาด

เผยแพร่เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2563 2 530 Share


มีต่อ

ประวัติห้องสมุดประชาชน

 ประวัติความเป็นมา
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอช้างกลาง  ตั้งอยู่เลขที่  339 หมู่ที่ 7 ตำบล
ช้างกลาง อำเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โทรศัพท์  0-7545-5700 โทรสาร 0-7545-5700 facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100008501163126
ในปี พ.ศ.2552 นายอภิชาต จีระวุฒิ เลขาธิการ กศน. ได้มอบหมายให้สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช สำรวจอำเภอที่ยังไม่มีห้องสมุดประชาชนที่ก่อสร้างด้วยงบประมาณและรูปแบบของสำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีจำนวน 2 อำเภอ คือ อำเภอพรหมศีรีและอำเภอช้างกลาง
 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช   จึงได้มอบหมายให้       นางบุษบา ณะแก้ว ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอช้างกลาง ดำเนินการประสาน นายอำเภอขอใช้สถานที่ก่อสร้าง ซึ่งนายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ นายอำเภอช้างกลางได้อนุญาตให้ใช้ที่ดิน จำนวน 2 ไร่  เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2552  ประกอบกับ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 7 ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่อำเภอช้างกลาง ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2553  สำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้ขอสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 7,000,000.00  บาท เพื่อก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอ “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอช้างกลาง  ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  โดยขอสนับสนุนงบประมาณ เมื่อ 17 มีนาคม 2553
 นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาตให้การจัดสร้างห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2553 โดยได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอช้างกลาง เข้าร่วมโครงการเป็นอันดับที่ 92 และสำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนายสมทบ กรดเต็ม ได้ว่าจ้างบริษัท ซี.เอ.แอล วิศวกรรม จำกัด ดำเนินการก่อสร้างในวงเงิน จำนวน 4,962,077 บาท โดยเริ่มก่อสร้างในวันที่ 21 มิถุนายน 2553
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้พระราชทานวโรกาสให้เข้าเฝ้า ถวายแผ่นศิลาฤกษ์ เพื่อทรงพระสุหร่ายและทรงเจิมสำหรับนำมาประกอบพิธีเพื่อเป็นสิริมงคล ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันอังคารที่ 4 มกราคม พ.ศ.2554 เวลา 15.00น.
กำหนดให้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ ในวันเสาร์ ที่ 22 มกราคม 2554 เวลา 10.39 น โดยมีนายชินวรณ์บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกรระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี” อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.50 น.

        

 

 

     

 

เผยแพร่เมื่อ 29 กุมภาพันธ์ 2563 445 Share

มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน กศน.อำเภอช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช

  • ใหม่
    หนังสือใหม่ประจำเดือนเมษายน

    หนังสือใหม่ประจำเดือนเมษายน

    คลิก