โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต หลักสูตรการฝึกอบรม การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติจากธรรมชาติ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 นางจินตนา สังข์แก้ว ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอชะอวด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต หลักสูตรการฝึกอบรม การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติจากธรรมชาติ ณ ห้องประชุมดอกจูดบาน กศน.อำเภอชะอวด โดยมีวิทยากร นายสากล ชิกเหียว เจ้าหน้าที่จากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ขป.6 (ห้วยน้ำใส) บรรยายให้ความรู้

เผยแพร่เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2563 1 1,338 Share


กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

23 Aralık 2019'da, Cha-Uat Bölgesi, Okul Dışı Eğitim Müdürü Bayan Jintana Sangkaew ve öğretmen kadrosu Milli Olmayan Eğitim, Cha-uat Bölgesi Cha-uat Bölgesi Milli Olmayan Eğitim Komisyonunda düzenlenen "Ulus, Din, Kral için İyilik Yapıyoruz" gönüllü ruhu etkinliği düzenledi.

เผยแพร่เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2563 731 Share


โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต หลักสูตรการฝึกอบรม การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติจากธรรมชาติ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 นางจินตนา สังข์แก้ว ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอชะอวด มอบหมายให้ นางสาวชุติกาญจน์ ศรีน้อย บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต หลักสูตรฝึกอบรมการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากโรคไม่ติดต่อ ณ ห้องประชุมดอกจูดบาน กศน.อำเภอชะอวด โดยมีนางอัญชลี หมุกแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จาก รพ.สต.บ้านควนสมบูรณ์ บรรยายให้ความรู้

- izmir escort - izmir escort bayan -

เผยแพร่เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2563 1 785 Share


มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน กศน.อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช