ขอความร่วมมือให้บุคลากร ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือการประเมิน (ITA)

 ITA

เผยแพร่เมื่อ 19 พฤษภาคม 2565 3 Share

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช

 ประกาศ

เผยแพร่เมื่อ 21 มีนาคม 2565 926 Share

ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประเมินครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ คลิ๊ก

 คลิ๊กดาวน์โหลดประกาศเพิ่มเติม : เรื่องแนวปฎิบัติสำหรับผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม)และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2

เผยแพร่เมื่อ 15 มีนาคม 2565 610 Share

เอกสารประกอบโครงการช่วยเหลือบรรเท่าค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (เยียวยาโควิด-19)

 เอกสาร

เผยแพร่เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2565 2 354 Share

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

เผยแพร่เมื่อ 26 มกราคม 2565 1 2,147 Share

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 ดาวน์โหลดใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป

เผยแพร่เมื่อ 7 มกราคม 2565 14 3,304 Share

(ร่าง) นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงานการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 เอกสาร

เผยแพร่เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2564 7 33,581 Share

ประกาศ เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช

 ประกาศ

เผยแพร่เมื่อ 15 ตุลาคม 2564 933 Share

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2563

 เอกสาร

เผยแพร่เมื่อ 9 กันยายน 2564 1,055 Share

มาตรการโควิด-19 ระลอกใหม่

 มาตรการโควิด-19

เผยแพร่เมื่อ 3 พฤษภาคม 2564 1,496 Share

มีต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน กศน.อำเภอลานสกา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประกาศ

เผยแพร่เมื่อ 3 มีนาคม 2565 228 Share

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน กศน.ตำบลลานสกา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประกาศ

เผยแพร่เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2565 261 Share

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 เอกสาร

เผยแพร่เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2564 643 Share

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ)

 ประกาศ

เผยแพร่เมื่อ 23 สิงหาคม 2564 870 Share

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จัดจ้างพิมพ์ข้อสอบปลายภาคเรียนรายวิชาบังคับ และรายวิชาเลือกบังคับ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564)

 ประกาศ

เผยแพร่เมื่อ 23 สิงหาคม 2564 819 Share

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 51 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

  ประกาศ

เผยแพร่เมื่อ 6 สิงหาคม 2564 968 Share

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 93 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

  ประกาศ

เผยแพร่เมื่อ 6 สิงหาคม 2564 1,012 Share

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2564 ถึงเดือนมิถุนายน 2564)

  ประกาศ  เอกสารแนบ

เผยแพร่เมื่อ 30 กรกฎาคม 2564 716 Share

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 ประกาศ

เผยแพร่เมื่อ 19 กรกฎาคม 2564 804 Share

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์การเกษตร ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 51 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประกาศ

เผยแพร่เมื่อ 22 มิถุนายน 2564 916 Share

มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช